U skladu sa Pravilnikom o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema, (“Službeni glasnik RS”, br. 52), kompanija Balkans Security Services doo, je u procesu osnovanja Kontrolnog tela, u skladu sa EN 17020, sa usvojenim obimom akreditacije za kontrolisanje sledeći sistema i instalacija:

• Instalacija hidrantske mreže za gašenje požara;
• Mobilni uređaji za gašenje požara;
• Instalacije i uređaji u zonama opasnosti od eksplozija;
• Instalacije i uređaji za automatsko otkrivanje i dojavu požara;
• Instalacije i uređaji za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova;
• Instalacije i uređaji za gašenje požara (sprinkler sistemi, raspršivanje vodom, gašenje penom, prahom, gasom…);
• Instalacije za odvođenje dima i toplote.